RODO


Informacja o przetwarzaniu danych

Powołując się na art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zw. dalej RODO, informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Marta Jendrzejczak ( Motel 2000 Marta Jendrzejczak) ul. Kościańska 89,62-060 Stęszew, tel. 813 44 00, e-mail: rezerwacja@motel2000.pl

  2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Administratorem pod adresem: e-mail: rezerwacja@motel2000.pl tel. 813 44 00, dane korespondencyjne jak wyżej .

  3. Dane osobowe mogą być lub są przetwarzane w celu :

– w razie zawarcia umowy, dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania postanowień umownych. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 ust.1 lit. b i c RODO ( tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze ),

– przesyłania informacji handlowych , jak i marketingowych Administratora drogą elektroniczną. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6, ust. 1 lit. a RODO ( tj. zgoda osoby, której dane dotyczą) ,

– przekazania innym odbiorcom, podmiotom trzecim w oparciu – z art. 6 ust.1 lit. a lub f RODO,( tj. udzielona zgoda przez osobę, której dane dotyczą, prawnie uzasadniony interes Administratora) .

  1. Dane mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności w zakresie: wykonania umowy, jak i obsługujących Administratora, np. księgowość zew, dostawca usług IT .

  2. Państwa dane będą przechowywane przez okres konieczny dla realizacji celu wskazanego w pkt. 3 powyżej, a nadto przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego, jak i w czasie koniecznym do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych na mocy przepisów prawa:

– w zakresie realizacji postanowień umownych – przez okres niezbędny do realizacji postanowień umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego, jak i w czasie koniecznym do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych -na mocy przepisów prawa,

-w celu przesyłania informacji handlowych, jak i działań marketingowych – przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody lub odpowiednio zgłoszenia sprzeciwu,

-dane osobowe mogą być przekazywane, podmiotom trzecim w oparciu o przesłankę prawną, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a i f RODO, tj. zgodę osoby, której dane dotyczą lub prawnie uzasadniony interes Administratora – do momentu wycofania takiej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.

  1. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, zgłoszenia żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , wniesienia sprzeciwu, wycofania, przenoszenia danych.

  2. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wyrażona zgoda na przetwarzanie może zostać wycofana w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania takiej zgody.

  3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie .

  4. Podanie danych osobowych może mieć charakter:

– umowny- w przypadku umowy, podanie danych osobowych jest warunkiem jej zawarcia i wykonania, a niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i wykonania,

– dobrowolny- podanie danych jest niezbędne do realizacji celów np. przesyłania informacji handlowych , marketingowych .